Podmínky a GDPR

Dodavatelem jmenovek je GIVENIO z.s. ( dále jen dodavatel)
Jmenovky pro MŠ poskytujeme bezplatně. 
Zasláním objednávky škole nevznikají žádné závazky.

Objednávku může škola zadat vyplněním objednávkového formuláře na této stránce, telefonicky nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Realizace proběhne dle volných kapacit dodavatele a školy. 

Specifikace jmenovek:

 • samolepící jmenovka s fotografií a jménem
 • jméno bude vytištěno velkými písmeny v takovém tvaru, v jaké jej škola zašle, doporučujeme zasílat ve tvaru, jak děti ve škole oslovujete např.Anička, Honzík apod. 
 • pro každé dítě dodáme 5 ks jmenovek s různými designy a rozměry

Pro výrobu jmenovek jsou potřebné tyto údaje:

 • jmenný seznam dětí v tvaru v jakém chcete, aby byl vytištěn 
 • fotografie dětí, které zajistí v dohodnutém termínu náš fotograf

Termín realizace domluvíme telefonicky individuálně.

Dodaní jmenovek je nejdéle do 14 pracovních dní po fotografovaní.

V případě zájmu si mohou rodiče stáhnout jmenovky zdarma v elektronické formě na základě jedinečného kódu.  
Vložením kódu a e-mailu na stránce www.jmenovkyproskolky.cz/foto budou jmenovky v elektronické formě odeslány na zadaný e-mail do následujícího pracovního dne.

V případě zájmu si rodiče mohou odkoupit fotografie v tzv. sadě fotografií. Sady fotografií budou nabízeny rodičům nezávazně. 

 

Jak nakládáme s Vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)?

Pro tyto účely by si měla škola zajistit souhlas rodičů. Vzor souhlasu si můžete stáhnout zde. 
Tyto podmínky obsahují také informace o ochraně osobních údajů a upravují také podmínky zpracování údajů od školy, jakožto správce,  pro GIVENIO z.s. jako zpracovatele. Tyto podmínky obsahují také informace o ochraně osobních údajů a upravují také podmínky zpracování údajů poskytnuté školou spolku GIVENIO jako zpracovateli. 
Tyto podmínky slouží jako smlouva o zpracování osobních údajů. 

 

Kdo údaje sbírá:

GIVENIO z.s.

IČO: 05438021

Sídlo: Roháčova 145/14, PSČ 130 00, Praha

Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Jaké údaje sbíráme

U objednávky jmenovek sbíráme: 

Název organizace (školy)

Adresu školy

E-mailovou adresu

Jméno a přímení zástupce školy

IP adresu

 

Pro výrobu jmenovek sbíráme:

Křestní jméno dítěte

Fotografii dítěte

E-mailovou adresu pro zaslání jmenovek v el.formě

  

 

Důvod a účel sběru údajů

Údaje sbíráme na základě  plnění smlouvy.
Údaje jsou určeny jenom pro školu a pro fotografovanou osobu (jeji rodiče).
Údaje neposkytujeme třetím stranám.

 

 

Jak dlouho údaje uchováváme:

Údaje k plnění objednávky evidujeme po dobu 3 let.

Údaje k výrobě jmenovek evidujeme po dobu 2 let.

  

Kdo osobní údaje ještě zpracovává

Zpracovatelem těchto údajů je:

Stable.cz, s. r. o.  - služba pro rozesílání e-mailů
Websupport s.r.o. - webhosting této stránky
MGM Europe s.r.o. - tisk jmenovek a fotografií

 

Soubory cookie

Při procházení webových stránek měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. 

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat. 

 

Na co máte právo

Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.

Můžete požádat o ukončení zasílání newsletterů. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Ve vztahu ke škole jako správci vystupujeme jako zpracovatel. 

 1. Zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto podmínek, především jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, užívání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např.specializovaný software) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného plnění smlouvy. 
 2. Správce poskytne Zpracovateli ke zpracování osobní údaje nezbytné k plnění smlouvy.
 3. Správce je oprávněný požadovat po zpracovateli, aby prokázal, že byla vykonána veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osobních dat.  Správce je povinnen zavést vhodné technické a organizační opatření na zabezpečení a prokázání, že zpracování osobních údajů se vykonává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (dále jen Nařízení), přičemž opatření přijímá s ohledem na povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů, na rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva fyzické osoby/zaměstnanců. Přijatá pravidla je správce povinen dle potřeby aktualizovat.                
 4. Zpracovatel je povinen zpracovávat osobní údaje tak, aby nedošlo k porušení základních práv a svobod dotčených osob, především k porušení jejich práv na zachování lidské důstojnosti nebo k jiným neoprávněných zásahům do jejich práva na ochranu soukromí. 
 5. Ve smyslu těchto podmínek je zpracovatel povinen zabezpečit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly, že zachovají mlčenlivost o informacích, o nichž se dozvěděli, pokud nejsou vázány povinností mlčenlivosti podle zákona.
 6. Zpracovatel je povinen vykonat opatření podle Nařízení.
 7. Zpracovatel je povinen přijmout, s ohledem na nejnovější poznatky, na náklady spojené s vykonáním opatření, na povahu, rozsah, kontext a účel zpracování osobních údajů a na rizika s různou pravděpodobnosní a závažností pro práva fyzických osob, přiměřené technické a organizační opatření na zajištění dostatečné úrovně  odpovídající riziku. 
 8. Zpracovatel je povinen zabezpečit pseudonymizaci a šifrování osobních údajů, pokud to situace vyžaduje nebo na žádost správce. 
 9. Zpracovatel se zavazuje zabezpečit trvalou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost sysémů zpracujících osobní údaje. 
 10. Zpracovatel se zavazuje zajistit proces obnovy dostupnosti osobních údajů a přístup k nim v případě fyzického nebo technického zásahu. 
 11. Zpracovatel   zodpovídá za proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření na zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů. 
 12. Při posuzovaní přiměřené úrovně bezpečnosti je zpracovatel povinen přihlédnout na rizika, které představuje zpracování osobních údajů, a to především náhodné zničení nebo nezákonné zničení, ztráta, změna nebo neoprávněné poskytnutí přenášených osobních údajů, zachovávaných osobních údajů nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k takovým osobním údajům. 
 13. Zpracovatel je povienen vytvořit takové podmínky pro jím využívané informační systémy, které zaručí ochranu osobních údajů před jejich poškozením, zničením, změnou, neoprávněným přístupům, zneužitím a spřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, stejně jako před jakýmikoliv jinými nepřípustnými způsoby zpracování. 
 14. Dodržovat podmínky zapojení dalších zpracovatelů podle Nařízení tzn. že zpracovatel nesmí pověřit zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele bez předcházejícího písemného souhlasu správce nebo všeobecného písemného souhlasu správce. 
 15. Zpracovatel je povinnen dopředu informovat správe o pověření dalšího zpracovatele, pokud se pověření vykonalo na základě všeobecného písemného souhlasu. 
 16. Zapojí-li zpracovatel do vykonávaní zpracovatelských činností ve jménu správce dalšílo zpracovatele je povinen dle Nařízení tomuto dalšímu zpracovateli ve smlouvě nebo jiné právním úkonu zavést stejné povinnosti týkající se ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo jiném právním úkonu mezi správcem a zpracovatelem, především poskytnutí dostatečných záruk na přijetí přiměřených technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení. 
 17. Zodpovědnost vůči správci nese původní zpracovatel, neplní-li další zpracovatel své povinnosti týkající se ochrany osobních údajů. 
 18. Po zohlednění povahy zpracování osobních údajů v co největší míře posytnout součinnost správci vhodnými technickými a organizačními opatřeními při plnění jeho povinnosti přijímat opatření na základě žádosti dotčené osoby dle Nařízení.  
 19. Zpracovatel se zavazuje poskytnout informace informace dle Nařízení dotknuté osobě, pokud jsou osobní údaje získané od dotčené osoby. 
 20. Zpracovatel se zavazuje poskytnout informace dle Nařízení dotknuté osobě, pokud nejsou osobní údaje získané od dotčené osoby. 
 21. Zpracovatel se zavazuje zabezpečit vůči dotčené osobě její právo na přístup k jejím osobním údajům dle Nařízení. 
 22. Zpracovatel se zavazuje poskytnout součinnost správci při plnění povinností s přihlédnutím na povahu zpracování osobních údajů a informace dostupné zpracovateli. 
 23. Zpracovatel je povinen oznámit správci porušení ochrany osobních údajů bez zbytečného odkladu, jakmile se o něm dozví. 
 24. Zpracovatel je povinen vrátit správci osobní údaje po ukončení poskytování služeb týkající se zpracování osobních pdajů na základě rozhodnutí správce a vymazat existující kopie, které obsahují osobní údaje, pokud předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nepožadují jejich uchování. 
 25. Zpracovatel se zavazuje nevymazat existující kopie dle předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou  je Česká republika vázána, která by požadovala uchování těchto osobních údajů 
 26. Zpracovatel se zavazuje písemně informovat správce v případě vrácení osobních pdajů po skončení poskytování služeb týkajících se zpracování osobních dat na základě rozhodnutí správce. 
 27. Zpracovatel bere na vědomí, že je povinnen poskytnout správci informace potřebné k prokázání plnění povinností vyplývající z Nařízení a poskytnou součinnost v rámci auditu osobních údajů a kontroly ze strany správce nebo auditora, kterého pověřil správce. 

 

 

 

 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018.